Ang dating daan community prayer website


ang dating daan community prayer website-82

Halos nakaluhod na ako sa salog kan mag ibaba an sakuyang hadok – pahuros. dinidilaan ko, asin iginugomos an lalawgon sa lawas.

Nginudngod ko an lalawgon ko sa darakulang daghan na natatakupan nin bado asin bra.

Natural, naghiro an hawak ko kan magsayad an bitis sa talinga ko – – pigrani ko lalo an payo ko. Ipinikit ko na lang ang mata ko, mas lalo ko pang isinayad an lalawgon ko, hasta sa bugahan ko nin mainit na hinangos an bitis. Dae kami magkabisto alagad garo nag uulay an samuyang mga pagmati. Mayong nakaka heling, pero sa posisyon, itsura asin sa pag ignit kan laman, naanalisar ko, gusto kan babae an ginigibo ko. Mayo na akong paki aram kung tumbanan ako kan babaeng ini.

Gusto ko na nganing dilaan, lalo na kan maheheling sa mga pamuruminsan na nagliliwanag – – mapution an bitis. Saka ko sana nareparo, inipit sa gilid kan tukawan. ‘Ah iyo palan..’ sa isip ko, ‘sige..’ Ihinuros ko ang sadiri ko sa tukawan, hasta sa dara na kan kalinturado kung hawak – – hinadukan ko an bitis. May minsan na linuwas ko an dila ko, dilaan ko an sarong guramoy.

Padikit dikit, an ginigibo kung mga saradit na hadok.